Naše aplikace zdarma na:

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Tyto licenční podmínky (dále jen "Licenční podmínky") obchodní společnost MachineLOG IT s.r.o., seídlem Brno – Žabovřesky, Březinova 1101/25, PSČ 616 00, IČO: 01413953, která je za-psaná v obchodním rejstříku v Krajském soudě v Brně, oddíl C, vložka 77969 (dále jen "Poskytovatel"), upravuje se práva a povinnosti na základě vyřizování licenčních smlouv, jejíž předmětem jsou podmínky pro ochranu6.
  2. Znalostní databáze se pro účely těchto Licenčních podmínek soubor systematicky uspořádaných údajů, dat či informací, je přístupný k identifikačnímu identifikačnímu zařízení na webovém rozhraní u internetového www.protect6.cz nebo na místě.
  3. Nabyvatel bere na vědomí, že k získání přístupu k Znalostní databázi je například čtecí zařízení, který má dekódovat identifikační kód (dále jen "Čtecí zařízení"), a to uživatelské jméno a heslo. 
 1. 2.Uzavření Licenční smlouvy
  1. Licenční smlouva mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran nebo okamžikem vyslovení souhlasu Nabyvatele s těmito Licenčními podmínkami. 
  2. Nabyvatel se podílel na tom, že se bude na dálku při vyřáděných Licenčních smlouvách. Náklady na nabyvateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Licenční smlouvy si hradí Nabyvatel sám.
 1. 3.Předmět Licenční smlouvy
 1. Poskytovatelé na licenčních smlouvách Nabyvateli oprávnění k výkonu práva znalostní databáze k zužitkování a vytěžování dat, dat v ní v ní v rozsahu a na základě kritérií v těchto licenčních podmínkách (dále jen "licence"). 
 2. Zužitkováním podle odstavce 3.1. tento Licenčních podmínek se sedátko pro hlavní město nebo jeho podstatná dění v těle.
 3. 3.1. tento Licenčních podmínek se schovává nebo přepíná celé přepisy databáze nebo jeho podstatné části, a to toužikoli prostředky nebo náčiním.
 1. 4.Cena a platební podmínky
  1. Smluvní strany se dohodly, že Nabyvatel uhradí Poskytovateli za užití Licence jednorázové vstupní poplatek za již kódovat, nebo roční servisní poplatek a poplatek za koncové koncové uživatele. Zúžít platební podmínky sem ceníkem Poskytovatele, je je k dispozici na www.protect6.cz
 1. 5.Rozsah a trvání Licence
  1. Územní licence je omezena.
  2. Časový rozsah pro licence omezen.
  3. Nabyvatel nabývá Licence okamžikem uzavření Licenční smlouvy.
  4. Uzavření licenčních smlouvy na nabyvateli oprávnění licenci v souboru Licenčními podmínkami. 
 1. Způsob užití Licence
  1. Nabyvatel je oprávněn Licence pouze v 1000 a 1000 1000 Kč. 
  2. Poskytovatel licence Nabyvateli. Nabyvatel povinen Licence.
  3. Nabyvatel není k dispozici bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, nebo tyto Licenční podmínky nebo písemná dohoda Poskytovatele a Nabyvatele nestanoví, jinakcizit, postoupit, rozmnožovat, napravovat jinakt nebo přenechat možnost čit užití, či jinak poz oprávnění oprávnění oprávnění oprávnění licence nebo licenci fyzické právnické právnické osobě.
  4. Nabyvatel právo a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. 
  5. Nabyvatel povinen informace o Poskytovateli v přiměřeném rozsahu.
 1. 7.Právo a povinnosti Poskytovatele
  1. Poskytovatel je povinen předat Nabyvateli v dohodnutém podkladu a materiály k řádnému řidičáku. 
  2. Poskytovatel je oprávněná nároky na plynárenské z zásahu třetích osob do autorských práv práv oprávněných zájmů Poskytovatele nebo Nabyvatele v případě, že tyto nároky neuplatní proti osobám Nabyvatel.
  3. Poskytovatelé dat, datová data ve Znalostní databázi nabyvatelem, tzv.
  4. Poskytovatel je oprávněn tutéž Licence ve stejném, menším nebo i isususu.
  5. Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o och informačních službách společnosti a o změně zákona o službách informačních, ve znění pozdějších předpisů, za obsahových informací, dat ukládané Nabyvatelem do Znalostní databáze.
  6. Poskytovatelé záhony Nabyvatele (porušení práv k ochranným známkám, právo k obchodní firmě apod.).
 1. 8.Právo a povinnosti Nabyvatele
  1. Nabyvatel je oprávněn ukládat do Znalostní databáze data, údaje či informace o vlastních uváženích, jak se má do práv do práv třetí osob nebo neporuší právní předpisy.
  2. Datová nabyvatelem nebo koncovým uživatelem z Databáze po dobu smluvního vztahu ani po jeho ukončení bez souhlasu koncového uživatele. Vysílaný nabyvateli či koncového záhonů. 
  3. Nabyvatel je oprávněn přístup k obsahu Znalostní databáze, nebo jeho jednotlivá částem nádělníku, koncových.
  4. Nabyvatel je oprávněná obsahu obsahu do Znalostní databáze i svěráků, koncových osob, s tím, že je povinen zajistit, aby se licenčních podmínek těchto osob.
  5. Nabyvatel nesmí v rámciití Licence na přenos či do Znalostní databáze dat, údaje či informace, jejich obsah je v rozporu s právními předpisy v České republice, a to obsah, jeho obsah: 
 • do autorských práv, do práv s právem autorským právem třetí osob do práv duševního vlastnictví, 
 • právní normy k ochraně proti nenávisti k národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídění nebo třídění osob nebo k příslušníkům omezování práv a svobod jejich; 
 • je zásahem do práv na ochranu hospodářské soutěže,
 • je v rozporu s dobrými mravy. 
 1. Nabyvatel v rámci užití Licence informace nebo informace o přenosech, jejich obsah je pornografický nebo na pornografické materiály.
 2. Nabyvatel nesmí v rámciití Licence informace, jež nápadně na služby nebo aplikace třetí osob, za náhodou v omylu internetu (phishing). 
 3. Nabyvatel nesmí v rámciití Licence nebo informace, data či informace, které jsou na dobré straně jména či oprávněné zájmy (Poskytovatele včetně hypertextových odkazů na obsah, které jsou k dispozici dobré jméno či oprávněné zájmy Poskytovatele).
 4. Nabyvatel v rámci služby šířit počítačové viry.
 5. Nabyvatel nesmí při vydání licence na mechanismus, nástroje, programové vybavení nebo postupy, mátu nebo od společnosti na základě negativního vlivu na provoz nebo Poskytovatele třetí osob, bezpečnost internetu internetu internetu. 
 6. V případě, že v souvislosti s žádostí o vydání informací, dat či dat dat 1000 nebo šířených Nabyvatelem v rámci licence Bude z Poskytovatele informací o právu na třetí osobu, je Poskytovatel oprávněná neprodleně odstranit obsahové informace o šířce Nabyvatelem v rámci licence užití. 
 7. V případě, že v souvislosti s licenčními smlouvy bude poskytovateli uplatňovat práva třetí osoba, se Nabyvatel předat Poskytovateli bezodkladně podklady a podklady k úspěšnému kušnímu vedení vedení spor třetí osobou. V případě, že by se jednalo o třetí osobu, žesťovou nebo datovou, datovou datu nebo šíření Nabyvatelem v rámci rámci smlouvy Licence na vyřizování práva, právo k informacím autorské ochrany, nebo to, že se jedná o tzv.
 8. Nabyvatel ve vztahu k Poskytovateli vázání kodexy chování, které jsou pro Poskytovatele závazné nebo vežmované ustanovení § 1826 odst. 1. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (jen "Občanský zákoník"). 
 1. Zpracovatelská doložka – ochrana osobních údajů
  1. Ustanovení tohoto článku se vyřáděné, že se Poskytovatelé v postavení zpracovatele ve svých rozhodnutích Evropský Parlament a rady (EU) 2016/679, Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR") a další k předávání osobních údajů osob Uživatelem, jako je správce (dále jen "správce"), Poskytovateli, jako je "GDPR"), za "zpracovatel"), za "zpracování osobních údajů". Zpracovatelské, žeseři technické a organizační opatření, aby zpracování osobních údajů o obecném nařízení GDPR a dalších.
  2. Správce za to, že osobní údaje před zpracovateli předsoudní podmínky osobních údajů a vyřizování v souladu s GDPR. 
  3. Zpracovatel je oprávněná osobní údaje předané mu správcem pouze za účelem poskytnutí služby, a až po dobu plnění, a to až do 1000 a 2000. 
  4. Zpracovatelské, žesi a po dobu zpracování bude mít odpovídající úroveň osobních údajů, aby se to stalo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zámořské, ztrátě nebo zneužití. 
  5. Zpracovatelské, že všechny jeho zaměstnanci, budou mít k osobnímu datu přístup, jsou zpracovatelské pravidla, byly proškoleni a seznámeni s podmínkami zpracování osobních osobních dat podle GDPR a jedovaté mlčenlivosti. 
  6. Zpracovatel je oprávněn a správce zpracovateli zpracovatelské služby k zapojení dalších zpracovatelů osobních údajů, je-li to nutné k řádnému poskytování služeb zpracovatelské zpracovatelem. V případě, že se jedná o zpracovatele povinen podmínky dle čl. 28 GDPR.
  7. Zpracovatel je oprávněn předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace pouze v případě, že zálohy dat za pravidla ochrany osobních dat dat a osobní údaje před ztrátou či zničením.
  8. Zpracovatel je povinen zavázat mlčenlivosti všechny osoby, které jsou v rámci pro zpracovatele osobní údaje před mu správcem. 
  9. Zpracovatel je povinen se zhostovil. 32 GDPR. Zpracovatelské, že tato opatření a osobní údaje v případě, že se jedná o zpracovatelské zpracovatelské závody. 
  10. Zpracovatel je povinen zohledněn zpracováním je-li na to, aby se to podělo, zpracovatel bude správci nápomocen při správci na žádosti o výkon práv. Správce bere na vědomí, že zpracovatel má technické možnosti vyřiděné o výkonu práv.   Vyřizování těchto záhonů ze strany správce zpracovatelem zpoplatněno. 
  11. Zpracovatel je povinen správci nápomocen při zajišťování s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, přisoudí informace, které mají k dispozici.
  12. Zpracovatel je povinen osobní údaje předané mu správcm nebo je správci a kopie na základě zákona o správci nebo v případě zakázky zakázky. Toto ustanovení se neuplatní, je zpracovatel povinen si osobní údaje po návěsu. 
  13. Zpracovatel je povinen správci na základě jeho požadavků informace informace k doložení toho, že se ke keřovní povinnosti stanované v čl. 28 GDPR a je povinen přispět k provedení auditu ve ves čl. 27, odst. 3, písmo. h) GDPR. Osobní údaje o tom, že se má zapojovat do prozaikonaného softwaru.
 1. Ochrana Osobních údajů
  1. Při poskytování služeb Protect6 a uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů Poskytovatelem poskytovateleto správcem. 
  2. Osobní údaje, které budou mít Možnost o Uživateli, jeho jméno, bydliště, e-mail, telefon, datum narození, IČ a další vlastnictví vlastnictví předmětu, které jsou uživateli do systému nahraje, a to na adresu této věci.
  3. Právnímu řediteli osobních údajů je tato licenční smlouvy a další služby. Podle subjektu osobní údaje, který je k dobru, se vymete smlouvami uzavřena a služba od společnosti Ze své podstaty. 
  4. Osobní údaje o tom, že po dobu trvání smlouvy a 10 let posuvný důkaz proti právnímu majetku a údaje, je nutno dle toho, co jsem kdy měl, bude po dobu trvání příslušných předpisy.
  5. K osobním údajům, které mají přístup k externímu zpracovateli – jsou účetní, daňoví, právní a marketingové poskytovatele.
  6. V případě, že se jedná o náhradní servis nebo náhradní díly, které jsou k doplatku na osobní údaje o poskytovateli servisu nebo prodejci náhradních dílů nebo chráněného předmětu.
  7. V případě, že se Uživatel rozhodne pro možnost pojištění proti krádeži, jeho osobní údaje pro uzavření tohoto pojištění pro pojišťovny. 
  8. V případě, že uživatel nahlásí jako odcizení, bude tato věc do databáze do databáze dokončovat, bude, další osobní údaje uživatele ale. 
  9. Osobní údaje, které se mohou vymykat v řízení, případně správním orgánům, uživateli nahlásí chráněného předmětu. 
  10. Osobní údaje, které se předávány do třetí země nebo mezinárodní organizace pouze v případě, že zálohy dat za pravidla ochrany před datem a osobních údajů před ztrátou či zničením.
  11. Uživatel má právo opravit osobní údaje, náhodná omezení zpracování, vznes námitku proti zpracování osobních údajů, na straně na přístup ke křídě osobních údajů, o porušení osobních údajů, k výmazu a další právo v GDPR.
  12. Uživatel může mít k gdpr k dozorovému úřadu k dozorovému úřadu, že se má semísek osobních údajů nebo neplnění správců plynárenských povinností. Dozorové úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
  13. Bližší a podrobné informace o ochraně osobních údajů v Zásadách ochrana osobních údajů, se Poskytovatel řídí. V těchto zásadách je imita a právo na se ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici uživateli. Zásady jsou dostupné na webových stránkách Poskytovatele.
 1. 11.Mlčenlivost
  1. Nedovedu-li se Poskytovatel s Nabyvatelem písemně jinak, 1 se za důvěrné všechny informace, které jsou dýdžeň anebo od obchodního tajemství Poskytovatele. Důvěrné informace jsou pak principy, metody a postupy, na je na je znalostní databáze technického know-how Poskytovatele. 
  2. Nabyvatel se zachovávat mlčenlivost důvěrní informace. Nabyvatel bez písemného souhlasu Poskytovatele důvěrné informace ve své péči o třetí prospěch osoby, které by měly být v rozporu se zájmy Poskytovatele. Nabyvatel sesaďuje povinnosti podle článku z řad zúčtování, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, členů dozorčí rady, společníků nebo dalších osob, které mají být k Licenci přístup. 
  3. Poskytovatel připsat k informacím, datům či údajům vloženým Nabyvatelem do Znalostní databáze, je-li to nezbytné k zajištění chodu Znalostní databáze. Poskytovatel se zachovávat mlčenlivost informace podle předchozích vět. Toto je toto ujednání, které se vymykalo vadám, které se řídí s provozem či funkcemi Znalostní databáze. 
  4. Za důvěrné informace podle této článku článku ty informace, které se staly veřejně známými, a to až po zavinilskou stranu. 
  5. Ustanovení těchto Licenčních podmínek pro mlčenlivosti, které mají být v pořádku, a to z licenčních smlouv (z 1000) a povinnost zachovávat mlčenlivost i nadále, až do doby, než se semísní informace o veřejně známých. 
 1. Výpověď Licenční smlouvy
  1. Poskytovatel je na licenčním základě vypovědět, vyřazení, kdy Nabyvatel porušil povinnosti licenčních podmínkami. Nabyvatele nebo písemně odeslání na adresu sídla Nabyvatele. Licenční smlouva a na základě licence zaniká v tomto případě výpovědní lhůty, která je součástí smlouvy o odstavení druhé straně. 
  2. Nabyvatel je licenční smlouva, která je na to, aby se to posílaly poskytovateli. Tento dům nabyvatele uhradit cena za Licenci Poskytovateli, na základě poskytovatele poskytovatele nároku na licenční smlouvy. Nabyvatel bere na vědomí, že v případě licence, může k odstranění všech dat, či informací o nabyvatelem do Znalostní databáze. 
  3. V případě Licenčních smlouvy Nabyvatel není oprávněn z Znalostní databáze mazat, a to z dat bez souhlasu koncového uživatele a Poskytovatele. 
 1. Odstoupení od Licenčních smlouv
  1. Nabyvatel je oprávněn od Licenční smlouvy pouze do okamžiku, než bude zápočato s plněním z strany Poskytovatele (záhon předání dokumentů a licenční k užití Licence). Nabyvatel s tím, že Poskytovatel má licenční smlouvy po uzavření. 
  2. Poskytovatel od Licenčních smlouvy v roce 2017, že Nabyvatel poruší povinnost z těchto Licenčních podmínek či z autorských práv Poskytovatele licencí. 
  3. Poskytovatel je od Licenčních smlouv v roce 2017, že Nabyvatel je v pro-dlení ceny za licenci 30 dnů.
  4. Musí mít formu a musí být doručeno druhé smluvní straně. Věru se má za to, že se to bude chýlilo k druhé straně třetího doupěte po odeslání poštou na adresu sídla.
 1. Odpovědnost za vady, škodu a jinouu
  1. Vy, že Nabyvatel poruší povinnost v čl. 8.1. v licenčních hodinách a třetí osoba Poskytovateli škodu nebo jinou újmu, například nabyvatelské doučování škodu či újmu Poskytovateli.
  2. Nabyvatel dále bere na vědomí, že je-li smluveno jinak, Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě nabyvatele, je-li využívaná v souvislosti s názvem Licence, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost veřejné sítě, funkčnost hardwaru na nabyvatele, za zálohování dat, informace o nabyvatelem, za stavový program na nabyvatele a zasakční zásahy třetího osob do nabyvatele.
  3. Nabyvatel je povinen zkontrolovat funkčnost a fungování Znalostní databáze bez zbytečného odkladu po posuvu Poskytovatelem. Nabyvatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za vady Znalostní databáze vznikla v důsledku neoprávněných zásahů do této Znalostní databáze či její už jen v režimu vysvědčování nebo z těchto licenčních podmínek ze strany Nabyvatele nebo třetí osob.
  4. Nabyvatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke křemet je Licence. 
  5. Nabyvatel bere na vědomí, že v průběhu užívání Licence může být vadám bez zavinění Poskytovatele, má za následek dočasné omezení práv Nabyvatele k Licenci. Nabyvatel dále bere na vědomí, že se na druhé světové znalostní databáze, která je k dosažení, se za vadu. 
  6. Nabyvatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za vady či chyby Licence v důsledku zásahů třetích osob do hardware nebo software Nabyvatele v rozporu s jejich určením. 
 1. Sankce
  1. V prodlení Nabyvatele s cenou za udělení licence podle licenčních podmínek na poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za den prodlení. 
  2. V prodlení Nabyvatele s cenou za udělením licence Poskytovatel po Nabyvateli, aby se semekci práv spojených s Licencí. 
  3. Vysvědčte plynoucí z uza-vřené Licenční smlouvy Nabyvatelem je Poskytovatel oprávněn zamezit Nabyvateli přístup k Znalostní databázi.
  4. V případě, že Nabyvatel sesaňovací po licenční smlouvy doučovací smlouvy obnovit, resp. 
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Jako právní vztahy licenční smlouvy mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že pro tyto vztahy je rozhodné české právo. 
  2. Pro rozhodování o právech a povinnostech na Licenční smlouvy nebo v souvislosti s ni je příslušný obecný soud Poskytovatele. Poskytovatel je ovšem oprávněn zahájit soudní řízení i u obecného soudu Nabyvatele.
  3. Odchylná od licenčních podmínek je ve zvláštní licenční smlouvě. Odchylná v této zvláštní licenční smlouvě před licenčními podmínek. 
  4. Ustanovení o licenčních smlouvách, které jsou nedílnou součástí Licenčních smlouv.
  5. Licenční smlouva a Licenční podmínky vyhotoveny v českém jazyce. Licenční smlouva v českém jazyce, tzv.
  6. Jednotlivá ustanovení licenčních podmínek, které jsou poskytovatelem poskytovatele doplňovat. Tento výrok se týkal práva a zásažení po dobu účinnosti licenčního znění podmínek. 
  7. Nabyvatele převýšily právo a povinnosti z Licenčních smlouv na jeho právního nástupce.
  8. Je-li na licenčních licenčních podmínek nebo neúčinné, nebo se tak stane, namísto neplatného ustanovení, jeho smysl se semísku. Neplatnost nebo neúčinnosti jednoho ustanovení dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Licenční smlouvy či Licenční podmínek, které se podminou.
  9. Vztahy se 121/2000 Sb., o právu autorského, o právech s právem autorských a o změně zákona zákonů, v platném zákoníku, a Občanským.
  10. K mimosoudní řešení z licenčních smlouvy Je příslušná Česká obchodní inspekce, se Štěpánskou 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line se na internetovém http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné, že se jedná o řešení mezi prodávajícím a kupujícím z kupních smlouv.
  11. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, seídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktní místo podle Nařízení Evropské parlament a Rady č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešeních sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  12. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na živnostenském oprávnění. Živnostenská kontrola v rámci své působnosti živnostenského úřadu. Česká obchodní inspekce ve dnech 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  13. Licenční smlouva smlouvy Licenčních podmínek je archivát Poskytovatelem v elektronické podobě a není volně přístupná. 

V Brně dne 25.5.2018

<i class="ifc-up4"></i>